Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPOTER
Artykuł 1
[definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego „Spoter” oraz stanowiące jego integralną część Załączniki, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem www.spoter.pl obowiązujący wszystkich Użytkowników;
 • Administrator – podmiot zarządzający Serwisem, którym jest Kinga Nieradzińska, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Spoter Kinga Nieradzińska, adres:
  GPN-T ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, e-mail: portal@spoter.pl, NIP 8882944396, będąca właścicielem Serwisu;
 • Serwis – platforma informatyczna udostępniona w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem www.spoter.pl, w ramach której stwarzane są warunki do prezentacji Profili Użytkowników w Serwisie w wybranej Strefie, a także do wymiany informacji
  o Użytkownikach w celu nawiązania bezpośredniego między nimi kontaktu, a także służąca do świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Strefa – jedna z dwóch dostępnych w Serwisie zakładek tematycznych, w której m.in. prezentowane są Profile Użytkowników zgrupowane według określonego kryterium tematycznego, w ramach której Użytkownik może dokonać zakupu Pakietu Płatnego: Strefa Randkowa albo Meetingowa;
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w ramach wybranej Strefy, posiadająca Konto założone w drodze rejestracji i akceptacji Regulaminu, na podstawie którego uzyskała dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Administratora
  w ramach Serwisu w wybranej Strefie;
 • Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora konto w systemie informatycznym, dostępne dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), będące zbiorem zasobów i uprawnień w ramach Serwisu
  w wybranej przez Użytkownika Strefie;
 • Abonent – Użytkownik, który wykupił Pakiet Płatny;
 • Abonament – czas trwania Pakietu Płatnego;
 • Pakiet Płatny – usługi elektroniczne świadczone przez Administratora, płatne, dostępne dla Użytkownika po uiszczeniu stosownej Ceny, przez czas trwania Abonamentu, uprawniające Abonenta do korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu w wybranej przez Abonenta Strefie, których opis i Cena zawarte zostały w Zakładce Płatności;
 • Cena – cena Pakietu Płatnego i innych usług elektronicznych świadczonych przez Administratora;
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, z chwilą akceptacji Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług elektronicznych na rzecz Użytkownika;
 • Konsument –osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Login – adres e-mail Użytkownika;
 • Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do komunikacji miedzy Użytkownikami;
 • Zakładki – dostępne w Serwisie po kliknięciu w odpowiednią ikonę zakładki, np.: Poznaj nowych ludzi, jak również ikony techniczno-administracyjne, w tym m. in.: Kontakt, Zarejestruj się, Zaloguj się, Płatności, Moje konto, Mój Profil, Regulamin, Polityka Prywatności.
 • Profil - strona Użytkownika zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego
  w Serwisie Treści w wybranej przez niego Strefie, z którymi mogą̨ się̨ zapoznać inni Użytkownicy, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Treści – dane osobowe, teksty, informacje, fotografie, grafiki, obrazy, a także inne multimedia udostępniane przez Użytkownika w Profilu;
 • Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, któremu Administrator nie mógł zapobiec
  lub którego nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do nieprawidłowego funkcjonowania lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie spełniające przesłanki wskazane w zdaniu pierwszym, takie jak:
  a. powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu lub inne podobne zjawiska atmosferyczne, a także
  b. wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem Administratora,
  c. nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia lub przeglądarki internetowej.
  Postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała uprawnionego organu władzy/administracji), na mocy którego Serwis w określonym czasie nie może funkcjonować prawidłowo.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Artykuł 2
[postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług elektronicznych.
 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sieci Internet pod adresem www.spoter.pl w formie umożlwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego korzystającego z Serwisu oraz jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Do korzystania z usług świadczonych przez Administratora niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem i Załącznikami oraz zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookies
  i JavaScript, skrzynki pocztowej e-mail oraz dostępu do sieci Internet.

Artykuł 3
[usługi elektroniczne świadczone przez Administratora]

 1. Administrator stwarza warunki do prezentacji Profili Użytkowników w Serwisie w wybranej Strefie, a także do wymiany informacji o Użytkownikach w celu nawiązania bezpośredniego między nimi kontaktu, udostępniając im w tym celu odpowiednie narzędzia systemowe, a także świadczy inne usługi elektroniczne (odpłatne i nieodpłatne) określone w Regulaminie, w szczególności w zakresie:
  a. utworzenia Konta,
  b. logowania,
  c. zarządzania Kontem i znajdującymi się na nim danymi i multimediami,
  d. udostępniania Profilu w Serwisie,
  e. przeszukiwania bazy Profili innych Użytkowników,
  f. przeglądania Profili innych Użytkowników,
  g. umożliwiania wzajemnego komunikowania się Użytkowników,
  h. umożliwiania dokonywania płatności Ceny.
 2. Nieodpłatne funkcjonalności dostępne są w Serwisie po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w wybranej Strefie. Nieodpłatne są m.in. następujące funkcjonalności:
  a. swobodne wyszukiwanie osób,
  b. nieograniczone przeglądanie Profili innych Użytkowników,
  c. dashboard,
  d. profil publiczny z udostępnianiem postów na tablicy,
  e. dostęp do feeda z aktywnościami na portalu,
  f. pisanie wiadomości prywatnych,
  g. powiadomienia mailowe,
  dodatkowo w Strefie Randkowej:
  h. dodawanie Użytkowników do ulubionych,
  i. lista „kto odwiedził Twój profil”,
  j. szybkie randki,
  k. hot or not,
  dodatkowo w Strefie Meetingowej:
  l. wyszukiwarka wydarzeń, m. dodawanie wydarzeń.
 3. Funkcjonalności dostępne w Serwisie w danej Strefie, których wykaz
  i opis zawiera wybrany przez Użytkownika Pakiet Płatny, dostępne są wyłącznie po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji ich wykupu i uiszczeniu stosownej Ceny,
  z momentem aktywacji danego Pakietu Płatnego, przez czas trwania Abonamentu. Rodzaje Pakietów Płatnych i opis funkcjonalności składających się na dany Pakiet Płatny oraz Ceny dostępne są w Zakładce Płatności. Przez uiszczenie stosownej Ceny należy rozumieć dokonanie zapłaty Ceny przelewem tradycyjnym na dane podane w Serwisie, kartą kredytową, telefonem za pośrednictwem funkcji BLIK albo za pośrednictwem systemów płatności PayU, zwanych dalej „Operatorami płatności”. Przez aktywację danego Pakietu Płatnego należy rozmieć udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności, składających się na dany Pakiet Płatny, co nastąpi nie później niż w terminie do 24 godzin od wpływu środków na rachunek bankowy Administratora (w przypadku przelewów tradycyjnych) albo niezwłocznie po otrzymaniu od Operatora Płatności informacji o uiszczeniu Ceny (w przypadku zapłaty Ceny za pośrednictwem Operatorów płatności).
 4. Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności składających się na wykupiony przez Użytkownika Pakiet Płatny oznacza żądanie rozpoczęcia niezwłocznego świadczenia usług elektronicznych przez Administratora (tj. przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie usług elektronicznych) i jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na mocy której dokonał zakupu danego Pakietu Płatnego. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji jeżeli Użytkownik po aktywacji przez Administratora wykupionego Pakietu Płatnego nie rozpocznie korzystania z udostępnionych funkcjonalności, może on odstąpić od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym wzór formularza, z którego może skorzystać Użytkownik, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, na mocy porozumień zawartych z Administratorem, dostępne są na zasadach określonych przez ten podmiot. Podmioty trzecie świadczą takie usługi we własnym imieniu i na swoją rzecz, ponosząc wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. Wszelkie reklamacje, skargi, uwagi lub wnioski należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.
  W przypadku ich niewłaściwego skierowania do Administratora, będą przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Zakres i sposób świadczenia usług elektronicznych przez Administratora, nieodpłatne albo składających się na Pakiet Płatny, może ulec zmianie w każdym czasie, w tym może być rozszerzony lub ograniczony, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Administratora z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie będą naruszać nabytych przez Użytkowników uprawnień.

Artykuł 4
[utworzenie Konta]

 1. Utworzenie Konta w danej Strefie wymaga rejestracji, polegającej na dokonaniu po kolei poniższych czynności:
  a. wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.spoter.pl, podaniu nazwy użytkownika, wieku, płci, adresu e-mail oraz hasła i po kliknięciu w Zakładkę "Załóż konto" ,
  b. akceptacji Regulaminu,
  c. zapoznania się z Polityką Prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu,
  d. aktywacji Konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
 2. Utworzenie Konta w wybranej Strefie nie powoduje automatycznego utworzenia Konta w innej Strefie. Aby korzystać z funkcjonalności innej Strefy, Użytkownik tworzy odrębne Konto.
 3. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w danej Strefie.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Użytkownika.
 5. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:
  a. zapoznał się i zaakceptował w całości jego treść i treść Załączników do Regulaminu, 
  b. wszelkie podane przez Użytkownika dane osobowe i inne dane przekazane zostały dobrowolnie,
  c. wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z jego wizerunku w celu wykonania Umowy o świadczenie usług elektronicznych,
  d.wyraża zgodę na upublicznienie swojego Profilu przez Administratora oraz zdaje sobie sprawę, że po jego upublicznieniu dostęp do podanych przez niego danych w Profilu, będzie miał nieograniczony krąg adresatów.
 7. Administrator nie upublicznia następujących danych i informacji:
  a. adresu poczty elektronicznej Użytkownika,
  b. hasła dostępowego.
 8. W wyniku prawidłowej rejestracji, Administrator tworzy dla Użytkownika Konto w wybranej przez Użytkownika Strefie.
 9. Z momentem akceptacji Regulaminu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 10. W terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy o świadczeniu usług elektronicznych, o której mowa w pkt 8 powyżej (założenia Konta), Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym wzór formularza, z którego może skorzystać Użytkownik, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, Użytkownik traci uprawnienia do korzystania z Konta, a Administrator niezwłocznie usuwa Konto.
 11. Administrator komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik zobowiązuje się do systematycznego odbioru komunikatów przekazywanych mu przez Administratora. Zamieszczenie przez Administratora komunikatu na Koncie Użytkownika jest jednoznaczne z wprowadzeniem tej informacji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
  W sytuacjach wyjątkowych, Administrator ma prawo komunikować się z Użytkownikiem również za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres
  e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Artykuł 5
[prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta lub poszczególnych usług w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa i/lub Regulaminu.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie Treści o charakterze bezprawnym jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje, w tym m.in. zabrania się rozpowszechniania Treści pornograficznych, rozpowszechniania Treści naruszających dobra osobiste innych osób, Treści zniesławiających, Treści prezentujących radykalne postawy społeczne lub poglądy (np. o podłożu dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub ze względu na płeć).
 4. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu, a także rozsyłanie spamu i niezamówionej treści handlowej.
 5. Zakazane jest także korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w celach komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych.
 6. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
  w wyniku ich zachowania niezgodnego z prawem i postanowieniami Regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych poprzez wysłanie takiej dyspozycji na adres e-mail portal@spoter.pl, w wyniku czego Administrator dokona niezwłocznego usunięcia Konta we wskazanej Strefie. Usunięcie Konta w wybranej Strefie powoduje zakończenie świadczenia przez Administratora wszelkich usług elektronicznych, jest trwałe i nieodwołalne. Po usunięciu Konta Użytkownik chcący korzystać z usług Serwisu w danej Strefie rozpoczyna proces rejestracji od nowa.
 8. Usunięcia Konta w wybranej Strefie nie powoduje automatycznego usunięcia Konta w innej Strefie.
 9. Udostępniając Treści w Profilu, Użytkownik:
  a. oświadcza, iż nie naruszają one praw lub uprawnień innych osób, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, jak również dóbr osobistych;
  b. posiada tytuł prawy uprawniający go do zamieszczenia Treści w Profilu (np. jest podmiotem autorskich praw majątkowych, licencjobiorcą lub posiada zgodę podmiotu uprawnionego);
  c. wyraża zgodę na oznakowanie Treści przez Administratora;
  d. udziela Administratorowi na czas trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Treści dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w celu realizacji Umowy o świadczenie usług elektronicznych;
  e. w przypadku wystąpienia przeciwko Administratorowi przez osobę trzecią
  z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Użytkownik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Administratora od obowiązku świadczeń
  z tego tytułu;
  f. w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń związanych z udostępnianymi przez Użytkownika Treściami przeciwko Administratorowi, Użytkownik będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Administratora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
 10. Użytkownicy, wyrażają zgodę na składanie im oświadczeń woli w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem narzędzi Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Naruszenia praw lub niedopełnienie obowiązków przez Użytkowników należy zgłaszać na następujący adres poczty elektronicznej portal@spoter.pl.
 12. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta w następujących przypadkach:
  a. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  b. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem;
  c. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie;
  d. Użytkownik mimo zablokowania Konta lub poszczególnych usług, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej, nie zastosował się do poleceń Administratora w związku ze stwierdzonymi naruszeniami lub nie udzielił stosownych wyjaśnień w związku z podejrzeniami naruszeń.
  Przed usunięciem Konta Administrator powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o stwierdzeniu co najmniej jednej z powyższych przesłanek oraz
  o zamierzeniu usunięcia Konta z tej przyczyny, chyba, że stwierdzone nieprawidłowości wymagają natychmiastowego usunięcia Konta.

Artykuł 6
[reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych]

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Administratora można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie e-maila na adres: portal@spoter.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  b. dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia, chyba że przeszkody niezależne od Administratora stoją na przeszkodzie rozpatrzeniu reklamacji w tym terminie (np. wiadomości specjalne, względy techniczne, konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika), wówczas Administrator powiadomi Użytkownika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji jak została złożona reklamacja.
 4. Administrator uprawniony jest do ingerencji w strukturę techniczną Konta, jeżeli jest to niezbędne do wykrycia nieprawidłowości w świadczeniu usług elektronicznych i ich usunięcia. Przez ingerencję należy rozumieć wyłącznie oddziaływanie na stronę techniczną Konta w celu przywrócenia sprawnego działania Serwisu.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
  z Administratorem, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 7
[odpowiedzialność Administratora]

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie weryfikuje poprawności danych i informacji podawanych przez Użytkowników i jego odpowiedzialność w tym zakresie zostaje wyłączona.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności, o których mowa
  w Regulaminie.
 4. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek stosunków prawnych, w tym umów, nawiązywanych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z tych umów, jak również za jakiekolwiek zdarzenia z udziałem Użytkowników w świecie rzeczywistym (poza Serwisem).
 5. Odpowiedzialność Administratora jest wyłączona również w przypadku, gdy Konto zostanie użyte przez inna osobę aniżeli jego Użytkownik, chyba że udostępnienie Konta temu podmiotowi było zawinioneprzez Administratora. Administrator nie odpowiada za pobieranie z Serwisu zdjęć Użytkowników przez osoby trzecie lub innych Użytkowników oraz ich publikację.
 6. Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za zaciąganie i realizację zobowiązań względem innych Użytkowników.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w świadczeniu usług elektronicznych, a w przypadku wystąpienia awarii Administrator dołoży należytych starań w celu jak najszybszego przywrócenia poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem Siły Wyższej.

Artykuł 8
[postanowienia końcowe]

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu
  i Załączników. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.spoter.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Administratorowi. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące prawo polskie.
 3. Wszelkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone na rzecz Administratora.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść następujących Załączników:
  a. Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od Umowy o świadczenia usług elektronicznych.

Pliki

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.