Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
SPOTER

1. [postanowienia ogólne]

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego SPOTER zamieszczonego pod adresem www.spoter.pl (zwany dalej „Serwisem”).
1.2 W ramach Serwisu funkcjonują: Strefa Randkowa oraz Strefa Meetingowa (zwana dalej: „Strefą”). Ilekroć w Polityce jest mowa o Serwisie rozumie się przez to zarówno Strefę Randkową, jak i Strefę Meetingową.
1.3 Celem Polityki prywatności jest umożliwienia Tobie - użytkownikowi Serwisu (zwanym dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora
w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także z przysługującymi Tobie prawami. 

2. [administrator danych osobowych]

2.1 Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Kinga Nieradzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SPOTER Kinga Nieradzińska z siedzibą w Gdańsku (80-172 Gdańsk), ul. Trzy Lipy 3, e-mail: portal@spoter.pl (zwany dalej „Administratorem”).
2.2 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób pisemnie na adres: Spoter Kinga Nieradzińska, Wirtualne Biuro GPN-T ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk lub za pośrednictwem e-mail: portal@spoter.pl

3. [zakres przetwarzanych danych osobowych]

3.1 W zależności od usług i funkcjonalności z jakich korzystasz w ramach Serwisu i wybranej Strefy, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
1) nazwa Użytkownika
2) e-mail
3) wiek
4) płeć
5) województwo
6) miasto
7) informacje o Użytkowniku w ramach funkcji „o sobie”
8) informacje na temat zainteresowań i form spędzania czasu wolnego w domu i poza nim (muzyka, sport, film, wyjścia kulturalno-rozrywkowe) oraz organizowanych za pośrednictwem Serwisu wyjść lub wydarzeń
9) wizerunek utrwalony na zamieszczonych w ramach Serwisu zdjęciach
10) informacja na temat posiadania dzieci
11) informacje na temat nałogów
12) inne informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach edycji swojego profilu oraz korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
3.2 Do założenia konta w Serwisie wystarczające jest podanie następujących danych: nazwa Użytkownika, e-mail, płeć oraz wiek. Podanie pozostałych danych jest zależne wyłącznie od Użytkownika.
3.3 Informacje na dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej, zdrowia, w tym nałogów,
a także informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, stanowią szczególne kategorie danych osobowych i ich przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Użytkownika. 
3.4 W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub elektronicznego za płatne funkcjonalności Serwisu, Administrator przetwarza również następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, a w przypadku płatności kartą: rodzaj i numer karty, kod CVV, data ważności karty, a jeżeli płatność jest dokonywana za pośrednictwem BLIK – numer BLIK. 

4. [cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w zależności od usług z jakich korzystasz jako jego Użytkownik:
a) założenie konta w Serwisie:

 • wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i utrzymywaniu konta, a także korzystania przez Ciebie z wszelkich funkcjonalności konta, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Twojego konta, obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz w związku z korzystaniem z konta, a także kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Serwisu, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi Twoich zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interesu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.
b) korzystanie z Serwisu (np. uzupełnienie danych osobowych na Twoim koncie, dokonanie płatności za odpłatne funkcjonalności Serwisu): 

 • wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na korzystania przez Ciebie z wszelkich funkcjonalności konta (w tym odpłatnych) – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a przypadku gdy podane przez Ciebie dane osobowe stanowią szczególne kategorie danych osobowych określone w pkt 3.3. Polityki – podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Serwisu, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interesu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
c) zapis na Newsletter:

 • wysyłanie Tobie informacji o nowościach w Serwisie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących Serwisu – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o nowościach w Serwisie.
d) skorzystanie z formularza kontaktowego:

 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego –podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane przez pytanie.

5. [przekazywanie danych osobowych]

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT niezbędne do prowadzenia Serwisu, firmom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe (w przypadku korzystania z płatnych funkcjonalności Serwisu), podmiotom udostępniającym narzędzia do wysyłki newslettera, a także podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (jako odrębnym administratorom). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

6. [pliki cookies]

6.1 Nasz Serwis używa niewielkich plików zwanych “cookies” - tzw. ciasteczka. Zapisywane są one za pośrednictwem Serwisu na komputerze Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez administratora Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników Serwisu. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
6.2 Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

6.3 Administrator Serwisu wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
6.4 Administrator Serwisu wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies zewnętrzne w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

6.5 Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
- przeglądarka Internet Explorer
- przeglądarka Mozilla Firefox
- przeglądarka Chrome
- przeglądarka Safari
- przeglądarka Opera
6.6 Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

7. [jak długo przechowujemy dane osobowe]

7.1 Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń, z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe Użytkownika inne niż podane podczas rejestracji konta w Serwisie będą usuwaną jednocześnie z usunięciem Twojego konta w Serwisie lub cofnięciem przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
7.2 W zakresie danych pozyskanych z Newslettera, dane te przechowujemy tak długo jak nie wypiszesz się z Newslettera.
7.3 W zakresie danych pozyskanych z formularz kontaktowego będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
7.4 Przechowujemy również dane osobowe przez okres, który wynika z wykonywania przez nas obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne.

8. [bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

Dbamy o to by Twoje dane osobowe były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

9. [jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych]

9.1 W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9.2 W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody lub umowy i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi. 
9.3 W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć
w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 
9.4 Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa

10. [Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ]

10.1 W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 
10.2 Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

11. [podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

12. [przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie) ani do organizacji międzynarodowych.

13. [przetwarzanie danych osobowych dzieci]

Usługi oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W ramach Serwisu nie przetwarzamy danych osób niepełnoletnich. 

14. [postanowienia końcowe]

14.1 W przypadku, gdy Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Z tego powodu Administrator zachęca Użytkowników, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.
14.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem e-mail portal@spoter.pl.
14.3 Określone w Polityce zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.